Dự báo xu hướng phát triển kinh doanh ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Nội dung phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của doanh nghiệp

Đề xuất thiết lập và lựa chọn lãi suất mục tiêu (lãi suất chính sách)

Triển vọng kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý cho việc lựa chọn mục tiêu lãi suất trong điều hành CSTT tại Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Điều kiện tự nhiên ở vùng ĐBSCL

Nội dung lý thuyết và cách vận dụng vào nghiên cứu về tam giác gian lận

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch vụ hỗ trợ

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Bối cảnh di chuyển lao động kỹ năng ASEAN trong điều kiện mới

Năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam

Nhu cầu lao động của ASEAN trong tương lai

Đặc điểm luồng di cư trong ASEAN

Cơ cấu và chất lượng lao động tham gia di chuyển trong ASEAN

Quy mô lao động kỹ thuật của Việt Nam di chuyển của lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Bài học rút ra cho Việt Nam trong việc di chuyển lao động có kỹ năng