Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương

Hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính tại các công ty lâm nghiệp từ góc độ chuẩn mực và chế độ kế toán DN hiện hành

Đánh giá thực trạng hệ thống Báo cáo tài chính của các Công ty lâm nghiệp

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Các yếu tố cơ bản của Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Lý thuyết về tác động của tín dụng vi mô đối với người nghèo

Những vấn đề đặt ra và nguyên nhân của các vấn đề trong mối quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi (tham khảo)

Số liệu đầu tư của Trung Quốc với Châu Phi ( tham khảo)

Thực trạng quan hệ đầu tư của Trung Quốc với Châu Phi (tham khảo)

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại về thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Hướng di chuyển của các dòng di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Quy mô dòng dịch chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Cơ sở pháp lý cho tự do di chuyển lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Các quy định, cam kết quốc tế về di chuyển lao động

Xu hướng di chuyển lao động có chuyên môn trên thế giới

Nhóm các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

Sự đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân về vốn đầu tư theo hình thức PPP vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam( tham khảo)