Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh ATTAPƯ từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Điều kiện kinh tế – xã hội

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Thái Lan

Nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước

Đặc điểm về cơ chế tài chính và tổ chức công tác kế toán trong DN Lâm nghiệp

Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty lâm nghiệp Việt Nam

Hệ thống báo cáo tài chính ở một số nước trên thế giới

Thực trạng và nguyên nhân nghèo ở Việt Nam

Nhóm yếu tố từ phía cục diện phát triển của Châu Phi tác động đến mối quan hệ với Trung Quốc trong giai đoạn mới

Thực trạng viện trợ của Trung Quốc dành cho Châu Phi (tham khảo)

Lịch sử quan hệ và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Phi

Cơ chế và nội dung đánh giá quan hệ kinh tế Trung Quốc – châu Phi

Một số luận điểm về quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực này vào cung ứng hàng hóa công cộng

Tổ chức thông tin kế toán quản trị

Thực trạng quản trị vốn bằng tiền tại các DN kinh doanh xăng, dầu miền Bắc

HÀM Ý QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI