Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Khái niệm phát triển và phát triển du lịch MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Kinh nghiệm của Thái Lan về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tăng cường trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp