Một số lý thuyết về cơ chế thị trường trong thị trường tiền tệ

Khái niệm về phát triển thị trường tiền tệ

Các khái niệm chung về thị trường tài chính và thị trường tiền tệ

Các thành tố quyết định tính chính xác của quy tắc Taylor

Gợi ý việc chọn cấu trúc vốn cho các doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái kinh tế [3]

Lý thuyết Keynes và lý thuyết bầy đàn trong thời kỳ suy thoái kinh tế

Mô hình chu kỳ kinh tế và lý thuyết trọng tiền

Khái niệm chu kỳ kinh tế và suy thoái kinh tế

Lý thuyết chi phí đại diện & tín hiệu

Lý thuyết TOT động

Cấu trúc vốn :Lý thuyết trật tự phân hạng (POT) và Lý thuyết đánh đổi CTV (TOT)

Quan điểm truyền thống và lý thuyết Modigliani và Miller về cấu trúc vốn tối ưu

Cấu trúc vốn mục tiêu trong công ty cổ phần

Ví dụ Mô hình cấp vốn và huy động eBay khác gì doanh nghiệp nội

Tìm hiểu phương thức cấp vốn theo vòng đời phát triển của một công ty

PHẦN BÙ GIÁ TRỊ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Bối cảnh trong sự hình thành của HSTC

Thuận lợi và khó khăn của HSTC và điểm chung ở các thị trường chứng khoán

Có nên xây dựng một hệ thống các ngân hàng thương mại đa năng?

Ý nghĩa của chỉ số giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thực tiễn