Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong “Học thuyết kinh tế cơ cấu mới”

Lý luận về tái sản xuất tư bản xã hội

Lao động và lao động có chuyên môn

Các quan điểm cơ bản trong tâm lý học hiện đại

Quan điểm về hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu

Thực trạng phát triển của các thành phần kinh tế hiện nay

Những vấn đề lý luận của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác – LêNin

Khái niệm vốn đầu tư

Sự hình thành và phát triển kinh tế nhà nước ở Việt Nam

Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác

Tính tất yếu khách quan của việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân nói chung

Khái niệm về kinh tế trang trại

Xu hướng biến động của phân hóa giàu nghèo ở nước ta hiện nay

Tất yếu khách quan của sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Cơ cấu sở hữu trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Cơ cấu sở hữu của Việt Nam trước khi tiến hành đổi mới (trước 1986)

Sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu ở Việt Nam

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Leenin về vấn đề tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta