Khái niệm và đặc điểm mua sắm công

Khái niệm, đặc điểm và cơ cấu của chi tiêu công

Bối cảnh trong nước đối với nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân đối với phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 – 2016

kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Phát triển nông nghiệp hướng về xuất khẩu

Dịch vụ thanh toán Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Mô hình tổ chức và tình hình kinh doanh 2010-2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng CitiBank – Mỹ

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng NHTMCP Công thương Việt Nam

Nhân tố thuộc về khách hàng ảnh hưởng phát triển dịch vụ ngân hàng

Chỉ tiêu định tính đánh giá sự phát triển dịch vụ ngân hàng

Các loại dịch vụ ngân hàng

Khái niệm về dịch vụ ngân hàng thương mại

Giải pháp về quản lý nguồn tài nguyên, thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái trên biển, đảo (tham khảo)

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thủy sản và dịch vụ hậu cần thủy sản

Quy hoạch lại vùng nguyên liệu cho dịch vụ hậu cần thủy sản