Sự cần thiết phải có sự can thiệp của Nhà nước đối với môi trường cạnh tranh

Môi trường cạnh tranh trong Marketing

Dự báo quy mô và xu hướng phát triển thị trường ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội

Thực trạng các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (chính sách điều tiết thị trường ĐTDĐ)

Các yếu tố thuộc môi trường ngành (Porter)

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển thị trường

Bối cảnh chung của thế giới trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thị trường của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong “Học thuyết kinh tế cơ cấu mới”

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệpa

Chiến lược và chiến lược môi trường của doanh nghiệp (Environmental strategy)

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục

Chủ động tham gia di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Bối cảnh di chuyển lao động kỹ năng ASEAN trong điều kiện mới

Năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam

Đặc điểm thị trường lao động ASEAN

Cải thiện kỹ năng và tính linh hoạt trên thị trường lao động

Nhóm giải pháp đối với chính quyền Hải Phòng tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến và mở rộng thị trường ở Hải Phòng