Điều kiện để thực hiện giải pháp nhà nước cho ổn định vĩ mô nền kinh tế và phát triển thị trường vốn

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam ( tham khảo)

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam

Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường điện Việt Nam

Bối cảnh kinh tế – xã hội và định hướng phát triển ngành điện trong ( tham khảo)

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết (tham khảo)

Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Cấu trúc vốn chủ sở hữu của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Cơ cấu nguồn vốn theo quan hệ sở hữu của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Quy mô kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Khái quát quá trình hình thành và phát triển ngành điện Việt Nam

Bài học kinh nghiệm đối với ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành CNTT Đài Loan ( số liệu tham khảo)

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành CNTT Đài Loan