Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số

Tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh cấp ngành công nghiệp

Thực trạng tăng trưởng xanh ngành xi măng Việt Nam

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Đổi mới quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Nhà nước cần có biện pháp ổn định vĩ mô nền kinh tế

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Xây dựng hệ thống cảnh báo sử dụng nợ vay

Vận dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn để xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam

Mục tiêu phát triển thị trường điện năng

Quan điểm phát triển thị trường điện Việt Nam

Bối cảnh kinh tế – xã hội trong những năm tới

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết