Thực trạng công tác xây dựng Pháp luật QLNN về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam (2014 – nay)

Thực trạng chi mua sắm công ở Việt Nam

Thực trạng Mua sắm công ở Việt Nam

Bài học rút ra đối với Việt Nam

Khái niệm về đấu thầu trong mua sắm công

Mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi

Mục tiêu phát triển ngành trồng trọt:

Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Bối cảnh trong nước đối với nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ngành trồng trọt

Khoa học công nghệ nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Lý thuyết về phát triển bền vững và lý thuyết phát triển về nông nghiệp, nông thôn

Tổng quan các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp

Dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Thực trạng phát triển dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Mô hình tổ chức và tình hình kinh doanh 2010-2014 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Bài học đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh nghiệm phát triển dịch vụ của ngân hàng ANZ – Australia