Một số kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp may

Bài học rút ra cho các doanh nghiệp may Việt Nam trong trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động

Thế nào là người lao động

Các nghiên cứu về “Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Về các nghiên cứu xây dựng chỉ số

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Phương pháp chuyên gia (Delphi) xây dựng chỉ số

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số

Tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh cấp ngành công nghiệp

Thực trạng tăng trưởng xanh ngành xi măng Việt Nam

Thực trạng tăng trưởng xanh các ngành công nghiệp Việt Nam

Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Đổi mới quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam

Nhà nước cần có biện pháp ổn định vĩ mô nền kinh tế