Tồn tại, hạn chế các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Môi trường kinh tê vĩ mô trong ngành xuất khẩu hàng chế biến sang EU

Khoảng cách địa lý, khoảng cách công nghệ, khoảng cách thể chế

Quy mô nền kinh tế và chất lượng hàng hóa của EU tác động đến cầu nhập khẩu

Quy mô sản xuất và sự sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam tác động đến cung xuất khẩu

Thực trạng xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện qua các nước EU

Thực trạng xuất khẩu mặt hàng dệt may qua các nước châu âu

Thị trường xuất khẩu của các nước EU (số liệu tham khảo)

Thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng chế biến chủ lực (Giầy dép)

Thuận lợi và thách thức khi xuất khẩu vào thị trường EU

Các nội dung chính trong FTA và RTA của EU đối với Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của thị trường EU

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Nhân tố giáp với biển, tự do ho á thương mại, môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Khái quát về quy mô nền kinh tế của nước nhập khẩu và chất lượng hàng hoá

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, quản lý

Giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng trung tâm logistics lạch huyện – hải phòng (tham khảo)

Dự báo lượng hàng qua trung tâm logistics Lạch Huyện

Tính cấp thiết phát triển hệ thống trung tâm logistics Việt Nam