Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thụ hưởng chính sách của các doanh nghiệp Hải Phòng

Sơ đồ ma trận năng lực cốt lõi

Cách tạo dựng các năng lực cốt lõi

Năng lực cốt lõi của các nguồn lực

Sự khác biệt giữa năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh

Tăng cường công tác thanh tra giám sát để ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng, qua đó tăng khả năng truyền dẫn của lãi suất

Khả năng áp dụng khoa học công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Những tiềm năng và lợi thế của vùng đồng bằng sông cửu long

Thực trạng dân số và nguồn nhân lực ở vùng ĐBSCL

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệpa

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Áp lực từ bên thứ ba ảnh hưởng tới hành vi gian lận BCTC của các CTNY.

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống dịch vụ hỗ trợ

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách đối với các cơ sở giáo dục đào

Thu hút lao động có kỹ năng trở về nước sau thời gian làm việc ở nước ngoài

Quản lý và bảo vệ quyền lợi của lao động làm việc ở nước ngoài

Chủ động tham gia di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN