Khái niệm du khách MICE

Các thành phần của du lịch MICE

Khái niệm MICE và du lịch MICE

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế

Xác định cơ chế và phương pháp định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số trong tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Đảm bảo trách nhiệm xã hội đối với người lao động về lương và phúc lợi

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Thực trạng về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Thực trạng nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Vai trò và quy trình sử dụng chỉ số