Tăng trưởng xanh cấp Bộ/Ngành

Tăng trưởng xanh cấp địa phương

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam

Hoàn thiện chính sách cổ tức đối với các doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống cảnh báo sử dụng nợ vay

Vận dụng phương pháp chi phí sử dụng vốn để xây dựng cơ cấu nguồn vốn mục tiêu cho các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Bài học kinh nghiệm đối với ngành điện niêm yết ở Việt Nam trong cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Bài học kinh nghiệm đối với ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Thực trạng về lương và phúc lợi

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Thực trạng về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Thực trạng về lương và phúc lợi

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài