Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Định hướng và chiến lược phát triển ngành xi măng của tỉnh Hải Dương

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Kế toán quản trị là gì?

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Lý thuyết nguồn lực về quan hệ liên quan (Relational View)

Lý thuyết nguồn lực dựa vào kiến thức

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Các thành phần của du lịch MICE

Khái niệm MICE và du lịch MICE

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Đảm bảo trách nhiệm xã hội đối với người lao động về lương và phúc lợi

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Thực trạng nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Đặc điểm của người lao động trong các doanh nghiệp may

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Hoàn thiện chính sách cổ tức đối với các doanh nghiệp