Thực trạng trợ cấp của chính phủ và ngoại tác tích cực trong chương trình tín dụng ưu đãi cho SV nghèo học đại học ở Việt Nam

Thực trạng thu thập th ng tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị

Ảnh hƣởng trực tiếp của các nhân tố đến thực hiện KTQTMT

Nhóm nhân tố về thái độ tác động tới hành vi gian lận BCTC của các CTNY.

Một số vấn đề chung về TTCK và CTNY trên TTCK tác động tới BCTC

Động cơ thực hiện hành vi gian lận BCTC

Các hình thức gian lận BCTC

Các giải pháp cụ thể thúc đẩy thực hiện MRAs tại Việt Nam.

Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ đối tác giữa trường và doanh nghiệp

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Dự báo các kịch bản di chuyển lao động kỹ năng trong ASEAN giai đoạn 2018-2025

Bối cảnh di chuyển lao động kỹ năng ASEAN trong điều kiện mới

Nguyên nhân của những hạn chế trong việc di chuyển lao động có kỹ năng của việt nam trong cộng đồng asean

Đánh giá chung về khung khổ pháp lý ASEAN và cam kết thực hiện

Nhu cầu lao động của ASEAN trong tương lai

Cơ cấu và chất lượng lao động tham gia di chuyển trong ASEAN

Bài học rút ra cho Việt Nam trong việc di chuyển lao động có kỹ năng