Loại chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Khái niệm cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Thành công trong việc hợp tác trong chuỗi cung ứng ngành CNTT tương đối hiệu quả, sản phẩm

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chủ thể tham gia chuỗi cung ứng ngành CNTT

Các yếu tố chi phối sự phát triển chuỗi cung ứng

Khái quát về chuỗi cung ứng toàn cầu

Giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC cần thực hiện đồng bộ các biện pháp

Quan điểm và Định hướng Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong thời gian tới

Loại hình trong đấu thầu mua sắm công

Các bên liên quan trong mua sắm công, hàng hóa và dịch vụ trong mua sắm công

Khái niệm và đặc điểm mua sắm công

Tác động của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Bối cảnh trong nước đối với nông nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030

Nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong việc phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Bài học về sự thành công trong việc phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hải Dương

Lý thuyết liên kết (Articulation Theory) và – Mô hình hai khu vực của Harry T.Oshima

Lý thuyết về phát triển bền vững và lý thuyết phát triển về nông nghiệp, nông thôn

Tổng quan các nghiên cứu về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp