Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 1)

Tình hình phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản nước ta( số liệu tham khảo)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)

Rào cản kỹ thuật trong ngành xuất khẩu hàng chế biến sang EU

Quy mô nền kinh tế và chất lượng hàng hóa của EU tác động đến cầu nhập khẩu

Quy mô sản xuất và sự sẵn sàng về công nghệ của Việt Nam tác động đến cung xuất khẩu

Các nội dung chính trong FTA và RTA của EU đối với Việt Nam

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Sự phát mới công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực

Tổng quan trong ngành logistics

KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA CẢNG BIỂN

Giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền về thuế TNCN theo hướng xây dựng ý thức tự tuân thủ (tham khảo)

Giải pháp mô hình quản lý thuế thu nhập cá nhân theo hướng chuyển từ mô hình tâm lý hành vi phổ biến sang mô hình tự tuân thủ (tham khảo)

Những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và vai trò tích cực trong việc đảm bảo công tác quản lý thuế

Kiểm tra thuế, thanh tra thuế trong quản lý thuế của cơ quan thuế

Nội dung Quản lý thuế nhà nước ở Việt Nam

Khái niệm, đặc điểm và vai trò của quản lý thuế thu nhập cá nhân

Chính sách thuế, hệ thống và đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân

Khái niệm và đặc trưng của thuế ở Việt Nam