Cơ sở lý luận trong tăng trưởng xanh

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội”

Tiêu chí đánh giá tăng trưởng xanh cấp ngành công nghiệp

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Tổ chức thực hiện tốt giảm nghèo bền vững.

Nông sản và đặc điểm của nông sản

Vai trò ngành TCMN mây tre lá

Đề xuất xây dựng hành lang lãi suất

Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Cục dự trữ Liên bang Mỹ (The Federal Reserve-FED)

Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ đối tác giữa trường và doanh nghiệp

Quan điểm di chuyển lao động kỹ năng của Việt Nam trong ASEAN

Nội dung các chính sách kinh tế cụ thể của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM