Kinh nghiệm của Thái Lan về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Tăng cường trách nhiệm về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Thực trạng triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Nguyên nhân dẫn đến cái nghèo ở vùng miền núi

Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Đồng Nai

Tiến bộ khoa học công nghệ ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế và khu vực hóa kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực của cả nước trong thời gian tới

Bản chất của kế toán quản trị chi phí xây lắp

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thúc đẩy quan hệ đối tác giữa trường và doanh nghiệp

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua chính sách đối với các cơ sở giáo dục đào

Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về di chuyển lao động

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo nhân lực Hải Phòng

Các thành quả chủ yếu trong hoạch định, thực hiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh

Thực trạng chính sách huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính Hà Tĩnh (tham khảo)

Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ