Phân loại tư duy

Thực trạng nhận diện và phân loại chi phí

Phân tích các báo cáo kế toán quản trị chi phí

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Các trung gian tài chính về đầu tư và thị trường chứng khoán

Giải pháp về các công cụ thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Hoàn thiện chính sách đa dạng hoá đầu tư và chia sẻ rủi ro

Đại chúng hoá các phương pháp lựa chọn danh mục đầu tư

Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dựa so sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Thực trạng cơ cấu nguồn vốn theo phạm vi huy động vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở Việt Nam

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Phát triển hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá với việc duy trì và cải thiện tài nguyên đa dạng sinh học

Tính kế thừa từ khoa học phát triển của Phát Triển Bềnh Vững

Phân tích hành vi quyết định lựa chọn địa điểm đầu của nhà đầu tư

Nhóm giải pháp triển khai hiệu quả tái cơ cấu hệ thống TCTD, phấn đấu đến năm 2020

Khái niệm về cơ cấu kinh tế và các loại cơ cấu kinh tế

Phân tích thực trạng chính sách kinh tế của Nhà nước tác động hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng nâng cao năng lực cạnh tranh