Phân tích các báo cáo kế toán quản trị chi phí

Dấu hiệu hình thành các điều kiện và lộ trình áp dụng giải pháp

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Các chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Tổng quan nghiên cứu các chỉ số đánh giá liên quan đến TTX

Những kết quả đạt được về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Ban hành các chính sách về giảm nghèo bền vững

Xác định chiến lược và kế hoạch giảm nghèo bền vững

Giả pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về hội nhập, thương mại quốc tế

Giải pháp tăng cường đa dạng hóa nguồn hàng xuất khẩu nông sản của nƣớc CHDCND Lào trong điều kiện hình thành AEC

Thực trạng phát triển xuất khẩu nông sản của nước CHDCND Lào trước khi tham gia AEC

Các quan hệ kinh tế quốc tế trong phát triển xuất khẩu nông sản của quốc gia thành viên trong điều kiện hình thành AEC

Giải pháp bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng xuất khẩu và phát triển bền vững hàng thủ công mỹ nghệ mây tre lá

Một số giải pháp đột phá trong ngắn hạn để cải thiện chất lượng giá trị chào hàng thị trường mục tiêu của Hà Tĩnh

Tiêu chí đánh giá chiến lược marketing địa phương

Giải pháp tăng cường công tác truyền thông

Chiến lược và chiến lược môi trường của doanh nghiệp (Environmental strategy)

Giải pháp về công nghệ

Chiến lược quản trị quan hệ khách hàng điện tử