Các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may ở Việt Nam

Nghiên cứu trong nước về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Các công trình nghiên cứu quốc tế về năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Phân loại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Kế toán quản trị là gì?

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Phân loại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà tổ chức và nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Đổi mới phương thức bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nhằm cân đối ngân sách nhà nước

Thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Giải pháp xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế