Khái niệm giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử

Tăng cường nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý huy động, sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng NTM

Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Về phân cấp chi đầu tư cho địa phương

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phân cấp ngân sách địa phương

Phân cấp quản lý chu trình ngân sách nhà nước

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước ở địa phương

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Trung Quốc

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Thái Lan

Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Nhóm yếu tố từ phía Trung Quốc ảnh hưởng đến Châu Phi trong giai đoạn mới

Các kết quả đạt được quan hệ kinh tế của Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến nay (tham khảo)

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những vấn đề đặt ra cho các quốc gia thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở nước ta

Thực trạng công tác liên quan đến thu phí sử dụng công trình và cung ứng dịch vụ hạ tầng giao thông đường bộ đầu tư theo hình thức BOT ở nước ta

Nội dung và phương thức chủ yếu khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Khu vực kinh tế tư nhân và sự tham gia của khu vực này vào cung ứng hàng hóa công cộng