Hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Tổ chức thông tin kế toán quản trị phục vụ quyết định ngắn hạn Thứ nhất, Tổ chức phân loại và xác định chi phí

Tổ chức hệ thống chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán

Tổ chức phân tích thông tin kế toán quản trị để đưa ra các quyết định đặc biệt

Tổ chức phân tích định kỳ và thường xuyên tình hình tài chính

Tăng cường quản trị các thành phần vốn kinh doanh

Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh, lập các trung tâm trách nhiệm quản lý và thực hiện phân cấp, phân quyền trong doanh nghiệp.

Đánh giá lại cơ cấu nguồn vốn định kỳ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với DN cổ phần ngành điện niêm yết

Đặc điểm kinh doanh của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Loại chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Loại hình trong đấu thầu mua sắm công

Dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Thực trạng phát triển dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010-2014)

Bài học đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải pháp đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng vật chất – kỹ thuật và công nghệ cho dịch vụ hậu cần thủy sản Bà Rịa – Vũng Tàu (tham khảo)

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Giải pháp đổi mới công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo hướng tự tuân thủ ( tham khảo)

Cấu trúc vốn :Lý thuyết trật tự phân hạng (POT) và Lý thuyết đánh đổi CTV (TOT)

Cấu trúc vốn mục tiêu trong công ty cổ phần

Cơ chế giao dịch và các loại giao dịch trên thị trường chứng khoán