Các hướng phát triển sản phẩm mới trong Marketing quốc tế

Giai đoạn hình thành ý tưởng trong phát triển sản phẩm mới

Tiến trình phát triển sản phẩm mới

Sản phẩm mới và các vấn đề đặt ra đối với việc phát triển sản phẩm mới

Các bước trong quá trình phát triển sản phẩm mới

Quy trình phát triển sản phẩm mới trong chiến lược sản phẩm

Hoạch định chiến lược phát triển sản phẩm mới vào thị trường toàn cầu

Đóng góp về mô hình lý thuyết mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Những bất lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Hoàn thiện phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Định hướng và chiến lược phát triển ngành xi măng của tỉnh Hải Dương

Những hạn chế cần khắc phục trong kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Những kết quả đã đạt được trong kế toán quản trị chi phí tại các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quá trình hình thành và phát triển các Công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Những bất lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE