Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với các DN

Hoàn thiện chính sách cổ tức đối với các doanh nghiệp

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Những kết quả đạt được về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến khả năng thanh toán

Phân loại cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp dựa so sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến rủi ro tài chính

So sánh lợi ích và chi phí của nợ vay so với vốn chủ sở hữu

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tăng cường nội dung trách nhiệm xã hội đảm bảo quyền và lợi ích đối với ngƣời lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động gắn với tiến trình quản trị trong các doanh nghiệp

Nguyên nhân của những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khái niệm chất lượng mối quan hệ thương hiệu – khách hàng (brand – customer relationship quality)

Marketing mối quan hệ và chất lượng mối quan hệ