Bối cảnh kinh tế – xã hội và định hướng phát triển ngành điện trong ( tham khảo)

Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên thập niên 1990

Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu ngành công nghệ thông tin của Đài Loan trước thập niên trong 1980s

Phát triển nguồn nhân lực cho CNTT

Bối cảnh quốc tế khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành CNTT Đài Loan

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1990-2001)

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1981 – 1990)

Bối cảnh trong nước khi Đài Loan tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT (1961-1981)

Điều kiện để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu ngành CNTT

Các chính sách và biện pháp để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Giải pháp thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát hoạt động QLNN về ĐTMSC cần thực hiện đồng bộ các biện pháp

Thực hiện công tác Đấu thầu dịch vụ công giao khu vực tư thực hiện

Giải pháp nâng cao trình độ, năng lực và đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức

Giải pháp công khai thông tin, thể chế hóa nội dung quy trình và tuyên truyền Pháp luật QLNN

Giải pháp đổi mới tổ chức thực hiện QLNN về Đấu thầu mua sắm công

Giải pháp xây dựng hệ thống pháp luật về Đấu thầu bằng việc áp dụng chế tài và mở rộng hợp tác

Hoàn thiện môi trường pháp lý trong lĩnh vực Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công

Quan điểm đề xuất các giải pháp hoàn thiện Quản lý nhà nước về Đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam trong thời gian tới (tham khảo)