Quy luật cung – cầu trong cơ chế thị trường

Quy luật giá trị trong cơ chế thị trường

Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Môi trường chính trị văn hóa ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Thành tựu chủ yếu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại

Các hàm ý được phát triển từ lý thuyết thể chế

Thúc đẩy và tăng cường hợp tác về lao động giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác có liên quan

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về di chuyển lao động

Luật pháp, chính sách về di chuyển lao động có kỹ năng

Bài học rút ra cho Việt Nam trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Cải thiện kỹ năng và tính linh hoạt trên thị trường lao động

Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh