Khái niệm quy luật giá trị là gì?

Tác động của quy luật giá trị là gì?

Phân tích 3 tình huống trong thực tế để làm rõ tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Thế nào là hội nhập quốc tế?

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Đóng góp về mô hình lý thuyết mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Khái niệm lãnh đạo

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Mức độ quản trị công của Chính phủ ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Điều kiện để thực hiện các giải pháp

Kế toán quản trị là gì?

Mức độ quản trị công của Chính phủ

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam

Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức