Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Thế nào là chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế?

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Lý thuyết các bên liên quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khuyến nghị đối với các CTKT và KTV độc lập

Nhóm nhân tố về thái độ tác động tới hành vi gian lận BCTC của các CTNY.

Các hình thức gian lận BCTC

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Bản chất của việc di chuyển lao động kỹ năng

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, tín dụng, thuế Hải Phòng

Thực trạng phát triển của doanh nghiệp Hải Phòng từ năm 2005-2017

Các tiêu chí đánh giá chính sách kinh tế của Nhà nước

Cấu trúc và thực trạng hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam

Triển khai giải pháp quản trị quan hệ khách hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại

Khái niệm ngân hàng thương mại

Tăng cường nguồn lực tài chính từ tín dụng

Khái niệm về quản lý huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới

Xây dựng định mức phân bổ/Hoàn thiện cơ chế phân bổ chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập theo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập