Những vấn đề có tính quy luật về vận động của ruộng đất trong nền kinh tế thị trường

Các quy luật của kinh tế thị trường

Tính quy luật và sự hình thành kinh tế thị trường

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Môi trường chính trị văn hóa ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Thành tựu chủ yếu trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017

Cơ cấu GRDP phân theo nhóm ngành kinh tế

Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại

Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và tiến hành phân công lại lao động xã hội

Thế nào là chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế?

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về di chuyển lao động

Luật pháp, chính sách về di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Cải thiện kỹ năng và tính linh hoạt trên thị trường lao động

Tiêu chí quy mô và số lượng di chuyển đánh giá di chuyển lao động kỹ năng của một nƣớc trong khối kinh tế khu vực

Khái niệm về di chuyển lao động quốc tế và di chuyển lao động khu vực

Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp