Những vấn đề có tính quy luật về vận động của ruộng đất trong nền kinh tế thị trường

Các quy luật của kinh tế thị trường

Tính quy luật và sự hình thành kinh tế thị trường

Quy luật cung – cầu trong cơ chế thị trường

Quy luật giá trị trong cơ chế thị trường

Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về di chuyển lao động

Luật pháp, chính sách về di chuyển lao động có kỹ năng

Cải thiện kỹ năng và tính linh hoạt trên thị trường lao động

Tiêu chí quy mô và số lượng di chuyển đánh giá di chuyển lao động kỹ năng của một nƣớc trong khối kinh tế khu vực

Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực thụ hưởng chính sách của các doanh nghiệp Hải Phòng

Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Nhóm giải pháp đối với chính quyền Hải Phòng tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về tiếp cận đất đai, măt bằng sản xuất – kinh doanh

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, tín dụng, thuế Hải Phòng

Quan điểm và nguyên tắc hoàn thiện chính sách kinh tế của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thời kỳ đến năm 2025

Đánh giá tác động của kết quả ban hành và thực thi chính sách kinh tế của Nhà nước với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng

Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh về hoạch định, thực thi chính sách kinh tế hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Hoàn thiện cơ chế quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương