Mô hình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các lý thuyết về trách nhiệm xã hội trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu trong nước về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Hoàn thiện hệ thống báo cáo và phân tích báo cáo kế toán quản trị chi phí công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Hoàn thiện phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí cho các công ty sản xuất xi măng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Đặc điểm sản phẩm, quy trình sản xuất và công nghệ ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí

Phương pháp xác định chi phí cho các đối tượng chịu chi phí

Nhận diện và xác định các trung tâm chi phí

Kế toán quản trị là gì?

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực điểm đến MICE và sự phát triển du lịch MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Các nguồn lực bên ngoài và nguồn lực điểm đến MICE

Lý thuyết dựa vào nguồn lực (Resource-based theory)

Phân loại các bên liên quan đến du lịch MICE

Giải pháp về các công cụ thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Định hướng chính sách phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

Chính sách về môi trường đầu tư chứng khoán và thị trường chứng khoán