Những vấn đề có tính quy luật về vận động của ruộng đất trong nền kinh tế thị trường

Các quy luật của kinh tế thị trường

Tính quy luật và sự hình thành kinh tế thị trường

Tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển thị trường

Thị trường của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Phát triển về giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Hà Nội

Bài học kinh nghiệm rút ra cho thành phố Hà Nội trong phát triển công nghiệp hỗ trợ

Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Đồng Nai

Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Tiêu chí đánh giá sự mở rộng quy mô công nghiệp hỗ trợ

Môi trường chính trị văn hóa ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thị trường của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Vai trò công nghiệp hỗ trợ trong phát triển kinh tế xã hội

Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL đến năm 2025

Về tỷ trọng của các ngành công nghiệp và xây dựng trong GRDP, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Về các loại cơ cấu giá trị sản xuất trong nhóm ngành nông – lâm – thủy sản

Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong thời gian tới

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2000 – 2017