Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Tuân thủ trách nhiệm về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Cách để tuân thủ nội dung trách nhiệm xã hội đối với người lao động về giờ làm việc

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động gắn với tiến trình quản trị trong các doanh nghiệp

Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với người lao động đáp ứng tiêu chuẩn lao động quốc tế và yêu cầu của khách hàng trong thương mại quốc tế

Nguyên nhân của những hạn chế về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Quản lý Nhà nước về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động ở Việt Nam

Lãnh đạo doanh nghiệp may Việt Nam

Thực trạng về tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Thực trạng về an toàn vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Bài học rút ra cho các doanh nghiệp may Việt Nam trong trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

An toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp trong doanh nghiệp

Hợp đồng lao động trong doanh nghiệp

Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động

Thế nào là người lao động

Các nghiên cứu về “Nhân tố chủ quan tác động đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Các nghiên cứu về “Trách nhiệm xã hội đối với người lao động”

Đổi mới quan điểm của lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Chú trọng kiểm soát thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động