Các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Xu hướng phát triển thị trường điện năng Việt Nam

Bối cảnh kinh tế – xã hội trong những năm tới

Kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức liên quan tạo thiết chế thúc đẩy trách nhiệm xã hội đối với người lao động tại các doanh nghiệp may Việt Nam

Cách thức cải tiến nhân tố chủ quan để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp may Việt Nam

Kinh nghiệm tại một số doanh nghiệp nước ngoài

Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến trách nhiệm xã hội đối với người lao động của doanh nghiệp

Hoàn thiện các chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới.

Bối cảnh trong nước ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh và định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới

Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến vai trò của chính quyền cấp tỉnh và định hướng giảm nghèo bền vững vùng miền núi tỉnh Nghệ An thời gian tới

Ban hành các chính sách về giảm nghèo bền vững

Sự cần thiết vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Vai trò của giảm nghèo bền vững vùng miền núi

Thế nào là nghèo ở vùng miền núi

Nhóm các kiến nghị với những tổ chức xã hội (hội, hiệp hội…)

Nhóm nhân tố các cơ quan, chủ thể thực hiện của marketing địa phương nhằm thu hút FDI

Quy mô và cơ cấu dân số trên địa bàn Hà Nội