Hoạch định tác nghiệp là gì?

Tác động của thất nghiệp là gì?

Tác động của chính sách tài chính tới hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Chính sách nhà nước tác động đến sản phẩm dệt may

Chi phí lao động dệt may Việt Nam

Bài học cho Việt Nam dựa trên kinh nghiệm của các nước trên thê giới về nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may

Thế nào là nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm ?

Giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Giải pháo xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Thực trạng tác động của nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Thực trạng quản lý, giám sát và tổ chức của ban quản lý dự án ODA còn hạn chế

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại các quốc gia đang phát triển

Nghiên cứu thực nghiệm chứng minh nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tác động tiêu cực hoặc không tác động đến tăng trưởng kinh tế

Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế từ phía tổng cung

Đóng góp về mô hình lý thuyết mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Kết quả chính của nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Mô hình nghiên cứu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động