Vấn đề xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm chưa thực sự được quan tâm và đầu tư đúng mức

Hạn chế của cơ quan chuyên trách Nhà nước trong vai trò quản lý

Những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, đảo và dịch vụ logistics (tham khảo)

Những thành tựu nổi bật của kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( tham khảo)

Quá trình phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản

Quá trình phát triển dịch vụ khai thác khoáng sản, cảng biển và dịch vụ logistics

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 2)

Bài học kinh nghiệm cho phát triển kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phần 1)

Kinh tế dịch vụ trong vùng biển, đảo Bà Rịa – Vũng Tàu trong tương quan so sánh với cả nước

Vấn đề khai thác tiềm năng kinh tế dịch vụ biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở một số địa phương Việt Nam

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở Thái Lan

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở Malaysia

Kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ở Singapore

Tình hình phát triển dịch vụ hậu cần thủy sản nước ta( số liệu tham khảo)

Tình hình phát triển lĩnh vực dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics

Tình hình phát triển kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo Việt Nam hiện nay

Những hạn chế của kinh tế dịch vụ trong cơ cấu kinh tế ở nước ta.

Khái lược quá trình hình thành và phát triển kinh tế dịch vụ ở Việt Nam

Kinh tế dịch vụ là động lực cho kinh tế biển, đảo phát triển, mở cửa, hội nhập quốc tế