Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển đảo

Những nghiên cứu trong nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Những nghiên cứu ngoài nước liên quan đến kinh tế dịch vụ trong phát triển vùng biển, đảo ( tham khảo)

Tồn tại, hạn chế các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Kết quả chung về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của Việt Nam sang thị trường EU

Cơ sở hạ tầng trong ngành xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU

Rào cản kỹ thuật trong ngành xuất khẩu hàng chế biến sang EU

Các nội dung chính trong FTA và RTA của EU đối với Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của thị trường EU

Môi trường kinh tế vĩ mô, tự do ho á thương mại, rào cản kỹ thuật xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Nhân tố giáp với biển, tự do ho á thương mại, môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng chế biến của việt nam

Giải pháp phương tiện thiết bị kỹ thuật, bảo vệ môi trường, kỹ thuật, quản lý trung tâm logistics lạch huyện – hải phòng (tham khảo)

Giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, công nghệ, quản lý

Giải pháp tổ chức quản lý và mô hình hoạt động trung tâm logistics lạch huyện – hải phòng (tham khảo)

Diện tích để xây dựng các khu chức năng khác trung tâm logistics tại lạch huyện (số liệu tham khảo)

Diện tích để xây dựng kho CFS kèm Cross-Docking trung tâm logistics tại lạch huyện. (số liệu tham khảo)

Hình thức đầu tư, quy hoạch các phân khu chức năng và diện tích xây dựng bãi chứa hàng container trung tâm logistics tại lạch huyện.

Chức năng hoạt động và hình thức đầu tư trung tâm logistics tại lạch huyện

MÔ HÌNH TRUNG TÂM LOGISTICS TẠI LẠCH HUYỆN

TÍNH CẤP THIẾT PHẢI XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISITCS PHỤC VỤ CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TẠI LẠCH HUYỆN