Nguồn nhân lực ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ trên thế giới

Tiến bộ khoa học công nghệ ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Các quan niệm về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Phương pháp trừu tượng hóa khoa học

Quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn đến những sự thay đổi về chất và ngược lại

Quan điểm của Đảng về cơ cấu ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình CNH ở nước ta qua các kỳ Đại hội

Lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong Kinh tế học thuộc trường phái chính hiện đại

Khái niệm về cơ cấu kinh tế và các loại cơ cấu kinh tế

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và hiệu quả hoạt động

Thế nào là lãnh đạo chuyển đổi (Transformational leadership)

Định nghĩa thế nào hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Lý thuyết cơ bản về lợi ích kinh doanh

Lý thuyết các bên liên quan về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.

Những mặt hạn chế thông qua hoạt động kế toán quản trị chi phí xây lắp cầu đường tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Thực trạng thu thập th ng tin thực hiện về chi phí xây lắp phục vụ yêu cầu quản trị

Xây dựng định mức chi phí xây lắp tại các TCTXDCTGTa

Những hạn chế khi áp dụng các phương pháp xác định CP truyền thống

Phương pháp xác định chi phí xây lắp.