Nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý chi ngân sách địa phwong cho giáo dục công lập tỉnh Thanh Hóa

Nguyên nhân của các hạn chế về quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2017

Cơ sở lập dự toán chi NSĐP cho GDCL giai đoạn 2011-2017 đối với chi thường xuyên NSĐP cho GDCL

Phân cấp quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Khái niệm và mục tiêu quản lý chi ngân sách địa phương cho giáo dục công lập

Kiến nghị về chính sách phân cấp quản lý ngân sách nhà nước cho địa phương của nhà nước lào trong thời gian từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kinh nghiệm phân cấp quản lý ngân sách của Thái Lan

Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước chịu ảnh hưởng của cấu trúc bộ máy Nhà nước

Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính trong Công ty lâm nghiệp

Đánh giá thực trạng hệ thống báo cáo kế toán của công ty lâm nghiệp hiện nay

Thực trạng hệ thống pháp lý về kế toán Việt Nam đối với lập và trình bày hệ thống báo cáo kế toán hiện nay

Chính sách đối với Việt Nam nhằm thực hiện tốt các cam kết tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại về thực hiện tự do hoá di chuyển lao động có chuyên môn trong Cộng đồng kinh tế ASEAN

Các quy định, cam kết quốc tế về di chuyển lao động

Chính sách đối với lao động có chuyên môn ở một số quốc gia

Khái niệm di chuyển lao động

Nhóm các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam

Nhóm giải pháp có liên quan đến nhân tố Nhà nước đối với phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (tham khảo)

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong kinh tế tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở nước ta