Thế nào là thị trường

Giải pháp đối với nhà nước

Giải pháp đối với các CHBL thành viên

Giải pháp đối với công ty mẹ của chuỗi CHBL

Khảo sát thực trạng phát triển kinh doanh chuỗi CHBL ĐTDĐ của CTCP Thế giới di động (MWG)

Thực trạng các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (chính sách điều tiết thị trường ĐTDĐ)

Thu nhập và cơ cấu chi tiêu của dân cư, hộ gia đình (trong đó có chi tiêu cho ĐTDĐ nghe nhìn)

Quy mô và cơ cấu dân số trên địa bàn Hà Nội

Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Hà Nội

Các yếu tố thuộc môi trường ngành (Porter)

Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô (mô hình PEST)

Đặc điểm sản phẩm, thị trường và kinh doanh bán lẻ điện thoại di động

Giải pháp tăng cường công tác truyền thông

Củng cố và hoàn thiện hệ thống mục tiêu chính sách tiền tệ

Xây dựng và áp dụng khung khổ chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu linh hoạt

Đề xuất xây dựng hành lang lãi suất

Đề xuất thiết lập và lựa chọn lãi suất mục tiêu (lãi suất chính sách)

Thưc trạng cơ chế liên thông lãi suất tại Việt Nam

Mô tả cơ chế truyền dẫn theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam

Cơ sở xây dựng cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ theo mục tiêu lãi suất tại Việt Nam