Cơ sở lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Về phương pháp loại trừ tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp phân chia và phương pháp Dupont tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Phương pháp BSC và phương pháp so sánh tại các doanh nghiệp đóng tàu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (tham khảo)

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích hiệu quả hoạt động ( tham khảo)

Phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất về mặt xã hội

Các chỉ tiêu khả năng sinh lời trong hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Vai trò phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sản xuất

Phân loại hiệu quả hoạt động của DNSX sử dụng trong luận án

Giải pháp phát triển các tổ chức xếp hạng tín nhiệm tại Việt Nam và nhà nước cần đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước (tham khảo)

Điều kiện để thực hiện giải pháp nhà nước cho ổn định vĩ mô nền kinh tế và phát triển thị trường vốn

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành điện Việt Nam ( tham khảo)

Đánh giá lại cơ cấu nguồn vốn định kỳ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đối với DN cổ phần ngành điện niêm yết

Đa dạng hoá công cụ và hình thức tài trợ của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết ở việt nam

Hạn chế tồn tại và nguyên nhân về cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết (tham khảo)

Tác động của cơ cấu nguồn vốn đến tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu

Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của ngành điện niêm yết

Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty cổ phần ngành điện niêm yết