Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng – 2006

Thông Tư 203 năm 2009 “Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định”

Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam giai đoạn hiện nay

Phân tích lợi thế cạnh tranh của gạo VN so với gạo Thái Lan theo mô hình kim cương của Porter

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn

Mô hình điều tiết của nhà nước tư sản hiện đại

Thực trạng ,quan điểm và những giải pháp đổi mới quan hệ tín dụng ở Việt Nam

Sự hình thành và phát triển của kinh tế nhà nước

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát là gì

Giải pháp tiếp tục đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước

Quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Những tồn tại về tình hình đầu tư trong quá phát triển kinh tế của Việt Nam

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại ở Thành phố Đà Nẵng

Thực trạng kinh tế tư nhân trong lĩnh vực thương mại

Các nhân tố tác động đến việc xuất khẩu hàng may mặc của VN sang EU

Phân loại các hình thức đấu thầu quốc tế

Giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát

Thực trạng chi tiêu công ở VN hiện nay

Tác động của du lịch đến tình hình kinh tế – xã hội

Thực trạng thu chi ngân sách của NN Việt Nam những năm gần đây