Kế toán quản trị chi phí của một số quốc gia trên thế giớ

Phương pháp lập dự toán

Phương pháp lập định mức

Phân loại chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán quản trị là gì?

Quy trình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Những thuận lợi khi sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Phân loại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Thang đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu phát triển du lịch Mice

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực tổ chức chuyên nghiệp và nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà tổ chức và nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà cung cấp và nguồn lực điểm đến MICE

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Phát triển cơ chế phối hợp hài hòa liên quan đến sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giữa chính phủ và các nhà tài trợ

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức