Thị phần sản phẩm Dệt May trong nước Việt Nam

Các nhân tố trong nước ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm dệt may

Đặc điểm của chuỗi giá trị dệt may

Thế nào là hội nhập quốc tế?

Giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và tổ chức của ban quản lý dự án (ODA)

Tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Cải tiến cơ chế đấu thầu, thẩm định và phê duyệt các chương trình, dự án ODA

Giải pháp phát triển cơ chế phối hợp hài hòa liên quan đến sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức giữa Chính phủ và các nhà tài trợ

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ thể chế, chính sách liên quan đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Giải pháp cải thiện chất lượng các yếu tố nguồn lực của tăng trưởng kinh tế

Giải pháp đổi mới phương thức bổ sung vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA nhằm cân đối ngân sách nhà nước

Giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong điều kiện chạm ngưỡng nợ công và nợ nước ngoài

Giải pháo xây dựng chiến lược về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức phù hợp nhằm duy trì vai trò động lực cho tăng trưởng kinh tế

Giải pháp nâng cao khả năng hấp thụ vốn (ODA)

Thực trạng quản lý, giám sát và tổ chức của ban quản lý dự án ODA còn hạn chế

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

Thực trạng về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức tại các quốc gia đang phát triển

Nghiên cứu trong nước nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức