Bài học rút ra cho Việt Nam trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Băng-la-đét trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Kinh nghiệm của Phi-líp-pin trong việc di chuyển lao động có kỹ năng

Cải thiện kỹ năng và tính linh hoạt trên thị trường lao động

Tiêu chí cơ cấu và chất lượng lao động tham gia di chuyển để đánh giá di chuyển lao động kỹ năng của một nƣớc trong khối kinh tế khu vực

yếu tố khả năng cung cấp lao động kỹ năng trong khu vực

Yếu tố nhu cầu lao động kỹ năng trong khu vực asean

Các dòng di chuyển lao động trong khu vực asean

Bản chất của việc di chuyển lao động kỹ năng

Một số lý thuyết liên quan đến di chuyển lao động

Khái niệm về lao động có kỹ năng/lao động kỹ năng

Giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Nhóm giải pháp đối với chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ Hải Phòng

Giải pháp về con người trong quá trình triển khai

Về hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ

Cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đầu tư của thành phố và hỗ trợ lãi suất vay vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại

Nhóm chính sách hỗ trợ tiếp cận vốn, tín dụng và thuế

Những bài học không thành công cho thành phố Hải phòng