Kế toán quản trị là gì?

Mô hình tăng trưởng tân cổ điển (neoclassical models)

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Mối quan hệ giữa nguồn lực du khách MICE và nguồn lực nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà tổ chức và nguồn lực điểm đến MICE

Mối quan hệ giữa nguồn lực nhà cung cấp và nguồn lực điểm đến MICE

Lý thuyết nguồn lực về quan hệ liên quan (Relational View)

Giải pháp tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá các chương trình, dự án ODA

Mô hình tăng trƣởng tân cổ điển (neoclassical models)

Introduction (matching labor flows in search models with labor force participation)

Introduction part-time employment and firm-level labor demand over the business cycle

Available evidence across various adaptation options

Điều kiện và năng lực hấp thụ vốn của quốc gia

Giải pháp về trình độ quản lý và đội ngũ các nhà đầu tư trong thị trường đầu tư và thị trường chứng khoán

Xác định cơ chế và phương pháp định giá doanh nghiệp khi cổ phần hoá

Bài học cho Việt Nam về các chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán, phát triển thị trường chứng khoán

Quy trình tạo lập và các hình thức chính sách thúc đẩy đầu tư chứng khoán

Đánh giá kết quả đo lường tại các doanh nghiệp

Phương pháp chủ động hoạch định thực hiện trách nhiệm xã hội đối với người lao động

Đảm bảo trách nhiệm xã hội đối với người lao động về lương và phúc lợi